Градът на бъдещето е зелен – успешен обмен на зелени градски инициативи в Барселона!

#ELCA #Барселона #Европейска комисия #Европейски парламент #зелен град #платформа зеления град

Годишната среща на Инициативата “Зеленият град” се проведе в Барселона на 1 октомври 2015г. Вече за шеста поредна година Инициативата работи съвместно с  Landscape Contractors Association (ELCA), която проведе годишното си Общо събрание тази есен. Представители от Инициативата от шест страни: Франция, Италия, Холандия, Унгария, Испания и Германия докладваха напредъка си. Също така и представители на Асоциациите от Швейцария, Австрия и България докладваха дейностите свързани със зеленото градско развитие. 

Всчики презентации и дискусии показаха, че общините в Европа са изправени пред подобни проблеми. Като последица от съкращаване на общинските бюджети и недостиг на квалифицирани специалисти от една страна и увеличавашите се очаквания на обществото и местната икономика от друга, се нуждаем от нови концепции за зелената градска система. Всички инициативи развиват пакет от мерки, които са адресирани към обществото, политиците и администрацията за да се подчерае важността и стойността на зелените площи за околната среда в градовете. Когато те са съобразени със специфичните градски условия имат положителен ефект върху здравето и качеството на живот на обитателите на града, както и спомагат за управлението на водите, биоразнообразието и не на последно място повишават икономическата стойност на градовете.

Андреас Кипар (Andreas Kipar), председател на Инициативата “Зеленият град” в Италия (Green City Italy) обобщи, че на основата на Миланската Харта, която беше одобрена заедно с няколко европейски партньори през 2010г. успяхме да привлечем вниманието към зеленото градско развитие, което може да се види и на Експо 2015 в Милано. Тамаш Винце (Tamás Vincze) представи схема за оценка на зелените площи, разработена от Унгария (Green City Hungary). Тази схема е успешно въведена и използвана в Унгария. Той препоръча на европейските си колеги да се възползват от този инструмент и да попълнят своите данни. Петер Менке (Peter Menke) от Фондация “Зеленият град” в Германия (DIE GRÜNE STADT) представи книгата “Зелена книга за градската зелена система” (Green Book of Urban Green), която беше публикувана в Германия по инициатива на Министерството на околната среда в Германия заедно с още седем министерства, през юни 2015г. В резултат на това в основния документ на Германия (Das Weißbuch) е предвидено определени политически, законодателни и иконмически подобрения да бъдат осъществени до пролетта на 2017г.

Председателят на ELCA, Емануел Мони (Emmanuel Mony), заедно с европейската Инициатива “Зелениият град” подчертаха необходимостта Европейската комисия да формулира, не само основни цели на подготвящата се в момента Европейска програма за градско развитие по отношение на зелената инфраструктура, но също така и необходимостта от гарантиране на специфични средства за подпомагане на научните изследвания.  Мони: “Концепцията “Зеленият град” стана все по-често срещана тема в политическите обсъждания, откакто нашето обединение беше обявено през есента на 2009г. в Европейския парламент в Страсбург. Осъществената работна среща от ЕLCA и Инициативата “Зеленият град” (the Green City Initiative) през май 2011г. в Брюксел, ясно показа че науката спешно трябва да влезе в диалог с практиката и то на международно ниво”. На “Европейския конгрес за градските зелени системи” (European Urban Green Congress) проведен по повод на 50-тата годишнина на ELCA в Хамбург, бяха показани примери за бъдещето развитие на зелените градски системи на много европейски страни. Необходими са последващи изследвния. Управителният съвет на ELCA реши да организира втора работна среща в Брюксел през 2016г., като отново покани не само учени от цяла Европа, но и представители на Инициатовоте “Ззеленият град”, членове на Европейския парламент и журналисти.

Всички участници оценяват положителния ефект от обмяната на опит между всички страни за работата на Инициативите “Зеленият град”. Основната задача се състои в това общините, които имат нужда от финансиране да засилят позициите си и да инвестират в зелената си система, както и да се увеличи броя на  изследванията в тази област. Това е единствения начин адекватно да се опазят зелените площи и да се осъществи понататъчно планиране.

източник: ELCA

снимка: Grünes pressportal

Сподели: